Oferta
baner

Księgowość i doradztwo podatkowe

Naszą ofertę kierujemy głównie do klientów biznesowych, a także do tych osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą i nie wiedzą, od czego zacząć.

Oferujemy szeroki zakres usług księgowo-podatkowych w bardzo korzystnych cenach. Zapewniamy rzetelną, fachową, terminową, nowoczesną księgowość stacjonarną i zdalną. Kompleksowo obsługujemy firmy każdego typu i wielkości. Specjalizujemy się w spółkach z o.o., jak również jednoosobowych działalnościach gospodarczych.

Zakres usług księgowych obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów;
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych;
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,VAT-UE, podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS;
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP;
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald,  sporządzanie dokumentacji do instytucji finansowych;
 • wykonywanie raportów i zestawień na życzenie klienta np.: ( raport kosztowo- przychodowy, raport stanu należności i zobowiązań)
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami;
 • pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • tworzenie Polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu kont.

Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Zajmujemy się: wyliczaniem urlopów, czy sporządzaniem listy płac, także innymi zagadnieniami z tego zakresu.

Zakres usług kadrowych obejmuje:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z prawem pracy i zasadami rozliczeń podatkowych;
 • sporządzanie dokumentacji nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;
 • sporządzanie i nadzór nad poprawnością umów cywilno-prawnych (zlecenia, dzieło);
 • prowadzenie akt personalnych pracowników;
 • ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów;
 • kontrola ważności badań lekarskich, szkoleń BHP pracowników;
 • pomoc przy opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.

Zakres usług płacowych obejmuje: 

 • sporządzanie miesięcznych list płac;
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników;
 • naliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji;
 • kompleksowe rozliczanie umów cywilnoprawnych: dzieło, zlecenia;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
 • sporządzenie raportów RMUA;
 • przygotowywanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS;
 • sporządzenie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT11, PIT8A;
 • przygotowywanie zestawień o zatrudnieniu i wysokości dochodów;
 • kompleksowe reprezentowanie klienta w przypadku kontroli ZUS, US;
 • na życzenie naszego klienta wykonamy kalkulację kosztów zatrudnienia.

Doradzamy w zakresie:

Doradztwo podatkowo-rachunkowe obejmuje:

 • doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ jest to istotny element przy prowadzeniu każdej firmy, który determinuje późniejszą odpowiedzialność właścicieli, obowiązki wobec organów skarbowych oraz KRS, jak również możliwość wyboru dopuszczalnej prawem formy opodatkowania.
 • W przypadku przedsiębiorstw już istniejących, wdrożymy politykę optymalizacji kosztów działalności także optymalizacji podatkowej. Procedurę szczegółowej analizy pod kątem optymalizacji podatkowej rozpoczynamy od rozmowy z klientem, następnie szczegółowo analizujemy przychody i koszty, środki trwałe, koszty źródeł finansowania itp. Po takiej analizie jesteśmy w stanie przedstawić propozycję zmiany formy opodatkowania, a w szczególnych przypadkach Przedsiębiorstwo może ulec przekształceniu w firmę prowadzoną w innej formie prawnej.
 • wdrażanie polityki rachunkowości dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta, wraz z dostosowaniem struktury planu kont
 • bieżące informowanie naszych klientów o ważnych zmianach w prawie podatkowym, które dotyczą ich rodzaju działalności. Reprezentujemy przedsiębiorców przed Urzędem Skarbowym, ZUS, PIP.
 • inne konsultacje prawno–podatkowe, dotyczące działalności naszych klientów w zakresie niewymagającym szczególnych uprawnień
 • jako biuro zrzeszone tworzymy zespół składający się z doradcy podatkowego oraz bardzo rzetelnych i doświadczonych pracowników. Doradca podatkowy ma odpowiednie przygotowanie zawodowe i wiedzę, aby pełnić nadzór merytoryczny nad czynnościami wykonywanymi przez pozostałą kadrę. Dzięki wzajemnej kontroli eliminujemy mogące powstać błędy.

Doradztwo kadrowe obejmuje:

 • stworzenie polityki kadrowej opartej na optymalizacji kosztów zatrudnienia przy jednoczesnym zachowaniu jej efektywności. Właściwie wdrożona polityka kadrowa gwarantuje  niższe koszty pracy;
 • zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Opracujemy system motywacji pracowników;
 • organizacja szkoleń BHP.

Doradztwo biznesowe obejmuje:

 • rejestracji firmy CEIDG, KRS, ZUS, GUS;
 • przekształceń spółek oraz zgłaszanie zmian do KRS takich jak: zmiany w kapitale, PKD, składu organów spółki/osób uprawnionych do reprezentowania itp.;
 • analiza źródeł pozyskiwania środków finansowych dla biznesu, w tym pomoc przy opracowaniu wniosku o kredyt obrotowy bądź kredyt inwestycyjny, pomoc przy aplikowaniu o kredyty na działalność gospodarczą;
 • inne zagadnienia związane z bieżącą działalnością gospodarczą firmy.